Bez kategorii

Ustawa pzp – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Ustawa pzp – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Ustawa PZP czyli Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności konkretne jej przepisy, są dość istotne w wielu firmach. Dlaczego? Co trzeba o nich wiedzieć? Skąd czerpać wiedzę? O tym wszystkim powiemy poniżej…

Zamówienia publiczne a prywatne przedsiębiorstwa

Przede wszystkim zapytać można, po co w ogóle firmom, które są prywatne, jakiekolwiek zamówienia publiczne. Otóż takie zamówienia dają możliwość rozwoju firmom, poszerzenia swojej działalności o nowe usługi itp.

Tutaj każdy przetarg czy konkurs jest jawny, oparty na zasadach uczciwej konkurencji, obiektywizmu oraz bezstronności. Innymi słowy rzecz ujmując dzięki takim przetargom publicznym jako firma mamy szansę znaleźć naprawdę najlepszego partnera, dostawcę czy też wykonawcę danej usługi.

Szkolenia z zamówień publicznych – konieczność

Trzeba jednak w tym momencie stanowczo podkreślić, że to wszystko nie jest jednak takie proste. Przetargi czy zamówienia publiczne kierują się bowiem bardzo konkretnymi wytycznymi oraz przepisami, zawartymi głównie właśnie w Ustawie PZP.

Przykładowo już do samego przetargu nie zostaną niektórzy dopuszczeni np. wykonawcy mający jakiekolwiek zaległości w ZUS. Warto także wspomnieć o tym, że istnieje bardzo wiele rodzajów samego przetargu np. przetarg ograniczony, nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia i wiele innych.

Jak zatem widać, przed złożeniem zamówienia publicznego lub przetargu trzeba naprawdę wiele się dowiedzieć na ich temat. Zdecydowanie najłatwiej jest zainwestować w przetargi szkolenia. Na nich właśnie dowiemy się, jak zgłosić firmę do przetargu, jak negocjować warunki, jakie dokumenty należy zebrać i jakie wymagania musimy spełniać zarówno jako wykonawca czy jako zleceniodawca.

Co ważne – dzisiaj bardzo wiele firm i instytucji publicznych organizuje szkolenia z zamówień publicznych, zatem nie będzie żadnego problemu ze znalezieniem ciekawego i często nawet mało płatnego szkolenia z zamówień publicznych. Warto także zainwestować w użytkowanie wieczyste szkolenie.

Bez kategorii

Ustawa dotycząca archiwizacji danych

Obecnie w stosunku do archiwizacji danych odnoszą się przepisy, które w życie weszły wraz z odpowiednią ustawą dnia 20 marca 2015 roku. Zawarte w ustawie postanowienia odnoszą się zarówno do państwowych archiwów, jak i tych, które za państwowe uważane nie są.

Ustawa została opracowana z myślą o jeszcze lepszym uporządkowaniu oraz zarządzaniu dokumentacją zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Ponadto nowa ustawa o archiwizacji danych daje również możliwość załatwiania wielu spraw w systemie elektronicznym. Ponadto ustawa wprowadza możliwość wykonywania kontroli przez uprawnione do tego jednostki w celu właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi (w związku z tym znaczna część archiwów wyodrębnionych została poddana przymusowej likwidacji).

Wprowadzone w ustawie zmiany dają coś, co dotychczas było niemożliwe. Nowe zmiany niejako narzuciły na wiele instytucji publicznych konieczność realizacji elektronicznej formy zarządzania całą dokumentacją, nie tylko tą archiwalną, ale i ta obecną.

Zmiany w Ustawie o archiwizacji dokumentów dotyczą również wszystkich podmiotów zajmujących się niepaństwowym ewidencjonowaniem zasobów archiwalnych. Choć dotychczas kwestia ta była regulowana przez odpowiednie przepisy, to jednak nowe wprowadziły w ten zakres pewne dość istotne modyfikacje.

Nowe przepisy odniosły się przede wszystkim do przejmowania materiałów archiwalnych niepaństwowych jednostek organizacyjnych, takich jak:

  • partie polityczne,
  • stowarzyszenia,
  • kościoły,
  • związki wyznaniowe.

Ustawa w dniu w którym weszła w życie uregulowała zasady związane z postępowaniem z dokumentacją, a dokładniej rzecz ujmując z zasadami jej klasyfikowania oraz kwalifikowania zasad oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Ponadto w ustawie zostały upoważnione odpowiednie organy do łączenia państwowych archiwów, ich nadzoru oraz wprowadzaniu zmian w ich strukturę oraz funkcjonowanie. Ponadto te same organy, jeśli zajdzie taka uzasadniona konieczność mogą również zdecydować o tym, czy dana placówka archiwizacyjna musi zostać usunięta czy też nie.

Bez kategorii

Ustawa deweloperska – czy nowelizacja jest potrzebna?

Ustawa deweloperska budzi zawsze wiele kontrowersji. Obecnie postulowane jest wprowadzenie pewnych aktualizacji. Jak one dokładniej mają się przedstawiać? Co w zasadzie reguluje taka ustawa deweloperska? Ontym wszystkim powiemy poniżej…

Ustawa deweloperska – najważniejsze informacje

Przede wszystkim trzeba powiedzieć nieco o tym, co to w ogóle jest ta ustawa deweloperska. Otóż zasadniczo ma ona na celu ochronę nabywców mieszkań z sektora pierwotnego przed nieuczciwymi praktykami deweloperów.

Wprowadzono ją już dość dawno temu kiedy okazało się, że zbyt wielu deweloperów niestety po prostu znika z pieniędzmi. Co więcej także klienci nie byli zbyt uczciwi. Co zatem sprowadzono? Przede wszystkim jest to obowiązek posiadania umowy deweloperskiej pomiędzy obydwoma stronami, która jest poświadczona notarialne i obejmuje w zasadzie każdy aspekt kupowania mieszkania.

Zawarte są tam w zasadzie absolutnie wszystkie informacje dotyczące tego kto kupuje, kto sprzedaje, jak będzie przebiegała inwestycja itp. Ustawa także wprowadziła obowiązek posiadania rachunku powierniczego.

Planowane aktualizacje

W zakresie aktualizacji postulowana jest przede wszystkim konieczność zamknięcia otwartego rachunku powierniczego. Zasadniczo polega on na tym, że co jakiś etap budowy wprowadzane są środki finansowe, którymi inwestor może swobodnie rozporządzać. Od teraz będzie mógł dopiero dostać całą kwotę pod koniec inwestycji. Co więcej ma zostać wprowadzony także specjalny fundusz.

Szkolenia dla deweloperów

Podsumowując ważne jest to, aby deweloperzy zainwestowali w specjalne szkolenia dla deweloperów, na których dowiedzą się oni dokładnie, jakie teraz będą obowiązywały normy oraz także – jak nie dać się wykorzystać przez klientów.

Co więcej każdy deweloper powinien także zainwestować w prawa konsumentów szkolenie oraz użytkowanie wieczyste szkolenie. Warto dodać, że te szkolenia oczywiście powinny być odpowiednio wysokiej jakość tak, aby nauczyć się prawidłowych norm oraz ich wykorzystania w praktyce.

Bez kategorii

Ustanowienie służebności

Ustanowienie tego stosunku prawnego na mocy dobrowolnej umowy jest najłatwiejsze, pozwalając obu stronom negocjować warunki służebności: zakres i przebieg infrastruktury(o ile jest ona w planach), okres jej obowiązywania oraz wysokość świadczenia wypłacalnego przez firmę przesyłającą na rzecz właściciela gruntu lub wieczystego dzierżawcy.
Doświadczenia batalii prawnych z firmami energetycznymi, przedsiębiorstwami wodnokanalizacyjnymi oraz osobami dysponującymi prawem do uzyskania przyłącza do sieci skłaniają do polubownego rozwiązywania kwestii ustanowienia służebności.

Umowne rozwiązanie kwestii ustanowienia służebności przesyłu wymaga od właściciela nieruchomości złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego, co stanowi prawną przesłankę dla utworzenia wpisu w księdze wieczystej nieruchomości obciążanej służebnością.

W przypadku samodzielnego zderzenia się z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu warto przejść podstawowe szkolenia prawo budowlane! Przydatne zarówno dla administratorów sieci przesyłowych, jak i osób prywatnych!

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy szkolenia:

  • służebność przesyłu
  • szkolenia logistyka
  • szkolenie audyt nieruchomości

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, prawo pracy szkolenie. Zapraszamy

Środkiem legalnym dla roszczenia swoich praw pozostaje pozew o ustanowienie służebności przesyłu, który może wystosować zarówno właściciel gruntu, przez który przebiega instalacja w myśl art. 49, jak i właściciela wymienionych w powyższym artykule urządzeń służących do odprowadzania i doprowadzania płynów, gazów, pary, energii elektrycznej.

Więcej informacji zawierają szkolenia służebność przesyłu, czyli proste informacje na temat specyfiki ustanowienia tego prawa i rozwiązywania konfliktów tyczących się wzajemnych stosunków nieruchomości.

Proces sądowy najczęściej skutkuje ustanowieniem służebności przesyłu. Dodatkową korzyścią dla właścicieli nieruchomości (lub wieczystych dzierżawców) jest prawo do odszkodowania z tytułu bezprawnego użytkowania nieruchomości, które jest najczęściej iloczynem ustalonej przez sąd stawki przez liczbę miesięcy bezprawnego użytkowania nieruchomości. Okres roszczeń z tytułu odszkodowania nie może jednak przekraczać 10 lat (przedawnienie roszczeń). Odszkodowanie nie obowiązuje w przypadku umownego ustanowienia służebności.

Bez kategorii

Służebność przesyłu

Innymi słowy zasiedzenie służebności funkcjonuje w sposób podobny do tego, który ma miejsce przy przedawnieniu. Warto o tym pamiętać, a sytuacji kiedy na naszej nieruchomości znajdują się stare słupy energetyczne lub inne linie przesyłowe.

Sytuacja taka jest wyjątkowo niekorzystna dla tych właścicieli nieruchomości, na których wciąż jeszcze znajduje się infrastruktura pochodząca sprzed kilkudziesięciu lat.

Co do zasady bowiem zasiedzenie ma miejsce po trzydziestu latach. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy korzystają z prawa do bezpłatnej służebności przesyłu. Ponadto zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego prawo takie powstaje również w stosunku do lat wcześniejszych.

W efekcie postępowania sądowego prowadzonego przeciwko firmie Enea w związku z prowadzeniem przez działkę dwóch poznanianek linii przesyłowych. Kobiety domagały się czterdziestu tysięcy wynagrodzenia za 10 letni okres służebności przesyłu. Jednak w opinii poznańskiego Sądu należność taka jest nienależna z uwagi właśnie na zasiedzenie.

W apelacji Sąd Apelacyjny zdecydował, że z uwagi na brak ugruntowanego orzecznictwa zada pytanie Sądowy Najwyższemu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wyroki w sprawach podobnych były wydawana w sposób zarówno uznający roszczenia właścicieli nieruchomości, jaki przedsiębiorców.

Dlatego też orzeczenie Sądu Najwyższego miało ogromne znaczenia dla wielu osób starających się o skorzystanie z możliwości uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

W opinii Sądu Najwyższego „właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie”.

Innymi słowy fakt zasiedzenia służebności przesyłu uniemożliwia dochodzenia jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy m.in: szkolenie ze służebności przesyłu, odprawy celne szkolenie, czas pracy szkolenie. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy
Bez kategorii

Projekty inwestycyjne w budownictwie – co warto o nich wiedzieć

W każdej dziedzinie odpowiednio sporządzony projekt inwestycyjny jest niezwykle istotny. Gdy chodzi na przykład o budownictwo, musi on zawierać wszystkie istotne dla tej branży zagadnienia i ich odpowiednią analizę. Mowa tutaj o na przykład o sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości, jeśli ma być ona zakupiona czy uwzględnieniu konieczności występowania o pozwolenia na budowę czy ich koszt.

Dlatego też do jego sporządzenia niezbędna jest odpowiednia wiedza. Szkolenia projekt inwestycyjny to jeden z szybszych sposobów na to, aby zdobyć niezbędne w tej materii informacje i przede wszystkim aby nauczyć się je wykorzystywać.

Oczywiście zakres takich szkoleń może być zarówno ogólny jak też dość szczegółowy, co powoduje że dostarczają wiedzy z bardziej określonej dziedziny życia. Gdy chodzi o różnorodne szkolenia budownictwo na pewno zalicza się do tych branży, w których są one z każdym rokiem coraz bardziej popularne.

Szkolenie kosztorysowanie robót budowlanych również zalicza się do tych, na które coraz więcej osób zwraca uwagę. Znajomość podstaw tworzenia kosztorysów jak również ich właściwej oceny jest niezwykle istotna w odpowiedniej ocenie czy realizacji projektów inwestycyjnych.

Aby projekt jednak przedstawiał stan faktyczny, musi być poddany odpowiedniej ocenie. Ważne jest właściwe ujęcie ryzyka, jakim będzie on obarczony. Dlatego też szkolenie z zarządzania ryzykiem często jest organizowane w ten sposób, że jest ukierunkowane na konkretną branżę, dzięki czemu można nauczyć się właściwie je oceniać.

Wiele osób, które na co dzień zajmują się projektami inwestycyjnymi regularnie uczestniczy w szkoleniach, nie tylko po to aby zdobyć nową wiedzę ale również aby zaktualizować tą posiadaną dotychczas.

Zwłaszcza gdy mowa o znajomości przepisów budowlanych jest to dość ważne, ponieważ pozwala na odpowiednią ich interpretacje nawet po zmianach. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm zapewnia swoim pracownikom dostęp do odpowiednich szkoleń, chcąc w ten sposób zapewnić im możliwość rozwoju jak również odpowiedniej realizacji ich obowiązków.

Bez kategorii

Projekt inwestycyjny – główne cele i założenia

Zakładając własną firmę każdy właściciel wiąże jej przyszłość z dalszym rozwojem. Rzadko pojawiają się osoby, które cieszą się ze stałego dochodu i nie dążą to stworzenia nowych okazji na zwiększenie ilości zarobków pojawiających się w kasie własnego przedsiębiorstwa.

Większość biznesmenów szuka sposobów na to, aby zwiększyć ilość usług znajdujących się w ofercie firmy, a co za tym idzie zwiększyć ilość klientów korzystających z pomocy działalności. W tym celu tworzoną oni nowe inwestycje, które później mają zwrócić się z dużą nawiązką.

Jednak, aby inwestycja spełniła swój cel i naprawdę pozwoliła na zarobienie dodatkowej gotówki biznesmenowi musi być ona w odpowiedni sposób zaplanowana. W tym celu tworzone są specjalne projekty inwestycyjne, które mają na celu określić kosztorys całego przedsięwzięcia oraz ocenić możliwe zyski i starty związane z jej dalszym działaniem.

Warto w tym celu skorzystać z pomocy osób, które ukończyły różnego typu szkolenia projekt inwestycyjny, dzięki którym stały się profesjonalistami w tej dziedzinie i mogą pomóc w stworzeniu specjalistycznego planu realizacji danej inwestycji, a także podjęcia decyzji czy jest ona realnie opłacalna.

W zależności od tego w jakiej branży planujemy rozpocząć inwestycję powinniśmy skorzystać z pomocy osób doświadczonych w danym zakresie. Zatem jeśli chcemy wkroczyć ze swoimi działaniami w dziedzinę nieruchomości i zainwestować w budowę budynku mieszkalnego lub użytku publicznego powinniśmy skierować się do osób, które posiadają szkolenie kosztorysowanie robót budowlanych oraz szkolenia budownictwo.

To właśnie oni będą posiadali najbardziej rzetelną wiedzę, która pozwoli nam uzyskać rzeczywiste dane na temat naszego pomysłu. Może okazać się, że idea, która pojawiła się w naszej głowie nie da nam szans na zyski, a może narazić nas na większe straty. Właśnie dlatego tak ważne jest wcześniejsze stworzenie projektu inwestycyjnego, który może okazać się naszym zabezpieczeniem przed podejmowaniem błędnych decyzji.

Bez kategorii

Prawo budowlane – o czym mówi artykuł 30?

Obecnie niemal w każdej dziedzinie cechą bardzo ważną jest właściwe rozumienie prawa. Mowa tutaj nie tylko o wiedzy dotyczącej tego, jakie ustawy mają w Danej sytuacji zastosowanie, ale również dobre ich zrozumienie, w szczególności jak mowa o stosowanych w nich określeniach.

Gdy chodzi o branżę budowlaną, jednym z najważniejszych dokumentów na pewno jest ustawa prawo budowlane. Gdy chodzi o wznoszenie nowych budynków to właśnie ta ustawa określa, jakie dokumenty powinny zostać złożone i jak przebiega cały proces. Na pewno jednym z ważniejszych artykułów w tej ustawie jest artykuł 30, który określa w jakiej sytuacji należy posiadać pozwolenie na budowę, a w jakiej wystarczy jedynie zgłoszenie prac.

Odpowiednie określenie tej sytuacji pozwala nie tylko znacznie skrócić czas realizacji inwestycji, ale także uniknąć wielu problemów, często wynikających właśnie z nieznajomości prawa. Szczególnie te osoby, które na co dzień mają styczność z przepisami prawa budowlanego powinny bardzo dobrze znać te pojęcia i przede wszystkim umieć się nimi posługiwać. Dlatego też doskonalenie wiedzy odnośnie przepisów prawa budowlanego, także ze względu na ciągłe zmiany jakim ulega jest obecnie dla wielu osób bardzo ważne.

Jednym z lepszych sposobów na zdobywanie nowej wiedzy na pewno są odpowiednio dobrane szkolenia budownictwo zaś zalicza się do tych kategorii, w której można ich znaleźć bardzo wiele. Gdy chodzi o prawo budowlane szkolenie obejmuje zazwyczaj przede wszystkim ogólna znajomość tej ustawy jak również wyjaśnienie wielu stosowanych w niej pojęć. Ponadto wiele kursów wyjaśnia także uczestnikom planowane zmiany w przepisach, aby nie mieli problemów z ich właściwym stosowaniem po zmianie ustawy.

Tak samo gdy chodzi o profesjonalne zarządzanie nieruchomościami szkolenie z tego zakresu można znaleźć bez najmniejszych problemów. Temat ten ściśle związany jest z branżą budowlaną, bardzo wiele firm bowiem oferuje również takie właśnie usługi. Dlatego też nie dziwi fakt, że wiele kursów z zakresu prawa budowlanego z każdym rokiem zyskuje sobie coraz większą popularność.

Bez kategorii

Normy ISO w produkcji kosmetyków – co dają odpowiednie szkolenia?

Niektóre branże wymagają szczególnego postępowania, ponieważ ich działanie może mieć wpływ na zdrowie ludzi. Do tej kategorii zalicza się między innymi produkcję kosmetyków czy wyrobów medycznych. Szczególną częścią działalności takich firm są przeprowadzane z laboratoriach testy i związane z tym ryzyko.

Nad każdym etapem produkcji kosmetyków czy wyrobów medycznych powinny czuwać osoby, mające w tej dziedzinie odpowiednie doświadczenie. Jednakże zmieniające się przepisy, które wyznaczają kierunki nadzoru jak również odpowiednie działanie wymagają od nich stałego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy.

Przeprowadzając w laboratoriach testy mikrobiologiczne powinny one być wykonane zgodnie z wszelkimi normami, inaczej bowiem ich wyniki mogą być uznane za niewiarygodne. Dla firm takie problemy oznaczają spore straty, nie dziwi więc fakt że bardzo dbają o to aby odpowiedzialne osoby posiadały właściwą wiedzę. Odpowiednie do uzyskania dostatecznej ilości wiedzy z pewnością będą właściwie dobrane szkolenia, których obecnie na rynku nie brakuje.

Coraz częściej szkolenia dla pracowników firm kosmetycznych czy farmaceutycznych są finansowane przez pracodawcę i realizowane na jego indywidualne zlecenie. To pozwala w lepszy sposób dopasować ich tematykę czy czas trwania do każdej firmy i jej działalności. Jednym z ważniejszych aspektów, które pojawiają się na takich kursach jest między innym zarządzaniem ryzykiem, związanym z badaniami w laboratoriach. dlatego dobre szkolenie zarządzanie ryzykiem to wiele zagadnień, które uczestnicy kursu muszą dobrze przyswoić.

Szczególnymi kursami są takie jak szkolenia ISO 13485, które prowadzone są zgodnie z określonymi wytycznymi. ISO określa normę, która dotyczy jakości i musi zostać spełniona w przypadku produkcji takich artykułów. Wszelkiego rodzaju audytu jak również kontrole prowadzone są często w celu stwierdzenia, czy prowadzona produkcja pozostaje w zgodzie z normą ISO. Na szkoleniach pracownicy bardzo często dowiadują się wszystkiego o wymogach danej normy jak również o tym, jakie rozwiązania wdrażać, aby zapewnić produkcję zgodną z jej wymaganiami.

Bez kategorii

Najczęściej występujące ryzyka projektowe

W każdym projekcie występuje ryzyko, z tym że w zależności od jego rodzaju na szczególne uwzględnienie zasługują różne jego formy. Jednakże bez względu na rodzaj projektu można wyróżnić kilka rodzajów ryzyka, które występują praktycznie w każdym.

Jednym z nich jest między innymi ryzyko produkcyjne, oczywiście w zależności od projektu czy branży występujące w różnych odmianach. Jednakże ma ono bardzo ważne znaczenie dla powodzenia projektu, dlatego zaliczane jest do niezwykle istotnych.

Ryzykiem, o którym także nie można zapominać jest ryzyko logistyczne. Tutaj w grę wchodzi bardzo wiele czynników, takich jak odpowiedni wybór odbiorcy czy dostawcy jak również złe planowanie tras czy procesów dostaw.

Szczególnie gdy chodzi o przedsiębiorstwa w których produkcja uzależniona jest od dostaw, nie dziwi fakt że na to ryzyko kładzie się bardzo duży nacisk. Bywa, że to właśnie od niego rozpoczyna się analizy ryzyka i opracowuje sposoby jego minimalizowania.

Bez względu na to, jaki rodzaj ryzyka występuje w danym projekcie ważne jest, aby jak najlepiej nim zarządzać, do czego jest niezbędna odpowiednia wiedza. Szkolenie z zarządzania ryzykiem to jeden z lepszych sposobów na to, aby przyswoić niezbędne informacje i dzięki temu móc odpowiednio panować ryzyko.

Jednym z tematów bardzo często jest zarządzanie łańcuchem dostaw szkolenie nie tylko pokazuje obszary zagrożone ryzykiem, ale również przedstawia metody na jego zniwelowanie.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się kursy, które omawiają ryzyko ale przeznaczone są dla konkretnych branży, jak na przykład szkolenia dla deweloperów. Tutaj bowiem w wielu sytuacjach istotne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem w projektach budowlanych, dlatego też tematyka ich jest dobierana nieco inaczej niż kursy dla innych dziedzin.

Bez względu jednak na branże dobrze jest poszerzać swoją wiedzę dotyczącą zarządzania ryzykiem. Pozwala to je zminimalizować w bardzo znacznym stopniu oraz znacznie szybciej realizować projekty bez zbędnego stresu czy opóźnień.