Ustawa dotycząca archiwizacji danych

Obecnie w stosunku do archiwizacji danych odnoszą się przepisy, które w życie weszły wraz z odpowiednią ustawą dnia 20 marca 2015 roku. Zawarte w ustawie postanowienia odnoszą się zarówno do państwowych archiwów, jak i tych, które za państwowe uważane nie są.

Ustawa została opracowana z myślą o jeszcze lepszym uporządkowaniu oraz zarządzaniu dokumentacją zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Ponadto nowa ustawa o archiwizacji danych daje również możliwość załatwiania wielu spraw w systemie elektronicznym. Ponadto ustawa wprowadza możliwość wykonywania kontroli przez uprawnione do tego jednostki w celu właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi (w związku z tym znaczna część archiwów wyodrębnionych została poddana przymusowej likwidacji).

Wprowadzone w ustawie zmiany dają coś, co dotychczas było niemożliwe. Nowe zmiany niejako narzuciły na wiele instytucji publicznych konieczność realizacji elektronicznej formy zarządzania całą dokumentacją, nie tylko tą archiwalną, ale i ta obecną.

Zmiany w Ustawie o archiwizacji dokumentów dotyczą również wszystkich podmiotów zajmujących się niepaństwowym ewidencjonowaniem zasobów archiwalnych. Choć dotychczas kwestia ta była regulowana przez odpowiednie przepisy, to jednak nowe wprowadziły w ten zakres pewne dość istotne modyfikacje.

Nowe przepisy odniosły się przede wszystkim do przejmowania materiałów archiwalnych niepaństwowych jednostek organizacyjnych, takich jak:

  • partie polityczne,
  • stowarzyszenia,
  • kościoły,
  • związki wyznaniowe.

Ustawa w dniu w którym weszła w życie uregulowała zasady związane z postępowaniem z dokumentacją, a dokładniej rzecz ujmując z zasadami jej klasyfikowania oraz kwalifikowania zasad oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Ponadto w ustawie zostały upoważnione odpowiednie organy do łączenia państwowych archiwów, ich nadzoru oraz wprowadzaniu zmian w ich strukturę oraz funkcjonowanie. Ponadto te same organy, jeśli zajdzie taka uzasadniona konieczność mogą również zdecydować o tym, czy dana placówka archiwizacyjna musi zostać usunięta czy też nie.